修理星球 - Chisel

修理星球 - Chisel

2010-07-14 07:57

又是nitrome的游戏 , 游戏中你是一个头顶带有钻头的机器人 . 

以上就是简介.

附录一 游戏玩法

使用左右方向键移动到合适的位置以躲避怪物然后按下下挖土 . 在挖土的过程中碰到怪物的弱点可以将怪物打败 , 如果碰到的不是怪物的弱点的话就会减少一条命 .

完成度 ( 在左下角 ) 达到100%的时候就表示过关 .

附录二 通关视频

点击这里显示隐藏内容 ( ? )

附录三 挑战

  • 初级挑战                   过一关
  • 中极挑战                    过十关
  • 高级挑战                    通关
  • 挑战我                        过到第六关

附录四 游戏链接


0
点赞
评论(8)
最新评论